§ 1. Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Red-life.pl
Postanowienia Regulaminu definiują prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Użytkownika Serwisu oraz podmiotu zarządzającego i administrującego usługami udostępnianymi za pośrednictwem Red-life.pl
Każda osoba korzystająca z Usług Serwisu obowiązana jest do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie
Serwis przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat
Regulamin serwisu Red-life.pl dostępny jest pod adresem: www.Red-life.pl/regulamin/

§ 2. Definicje

Ilekroć w Regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je zrozumieć w następujący sposób:
Regulamin - niniejszy dokument formułujący zasady korzystania z serwisu internetowego Red-life.pl, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkownika a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora, będącego podmiotem prowadzącym, zarządzającym oraz administrującym Serwisem
Serwis - serwis internetowy, istniejący pod adresem strony internetowej www.Red-life.pl
Administrator - podmiot prowadzący, zarządzający i administrujący Serwisem
Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usług Serwisu poprzez dokonanie rejestracji oraz akceptacji Regulaminu, poprzedzających pełną aktywację Konta, a w następstwie publikowanie ogłoszeń w serwisie.
Konto - integralny, nieodłączny oraz bezpłatny element Serwisu, udostępniany Użytkownikowi po skutecznym procesie rejestracji poprzez założenie, którego Użytkownik zostaje dodany do bazy danych Serwisu oraz zyskuje możliwość zarządzania własnymi Danymi (ich zamieszczaniem, udostępnianiem, publikowaniem, modyfikowaniem) podanymi przy rejestracji oraz innymi elementami związanymi z wykorzystaniem Usług udostępnianych przez Serwis w ramach posiadania Konta
Ogłoszenie - ogół informacji, Danych oraz innych elementów samodzielnie i dobrowolnie zamieszczanych przez Użytkownika w ramach posiadanego Konta, stanowiących opis usługi i jego osoby, prezentowanych innym Użytkownikom Serwisu
Login - indywidualny i niepowtarzalny ciąg znaków wprowadzany przez Użytkownika na etapie rejestracji, stanowiący jego stałą nazwę w Serwisie a umożliwiający zarządzanie własnym Kontem, poprzez identyfikację na etapie logowania
Usługa - każde świadczenie wykonywane przez Red-life.pl na rzecz Użytkownika w ramach jego uczestnictwa w Serwisie
Usługa Płatna - określana jako dodatkowa, świadczona tylko i wyłącznie na wyraźne żądanie Użytkownika, po wniesieniu określonej opłaty
Dane - wszelkie treści oraz informacje, w szczególności fotografie, filmy, wpisy, komentarze i wypowiedzi, samodzielnie oraz dobrowolnie zamieszczane przez Użytkownika, w celu prezentacji własnej osoby w Serwisie
Dane Osobowe - podawane przez Użytkownika w procesie rejestracji informacje dające możliwość zidentyfikowania jego osoby, w szczególności adres poczty email, adres IP; gromadzone i przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia Usług oraz funkcjonowania Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem

§ 3. Informacje podstawowe

Podmiotem prowadzącym, zarządzającym i administrującym Serwisem jest właściciel Serwisu, zwany Administratorem
Nazwa Serwisu, jego koncepcja, elementy grafiki, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej
Przeznaczeniem Serwisu Red-life.pl jest udostępnianie miejsca na serwerze, w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Usług Serwisu, tj. publikowania swoich Danych oraz innych treści, w szczególności anonsów towarzyskich,filmów,ofert pracy, zgodnych z Regulaminem Serwisu.
Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna; jedynym jej warunkiem jest wprowadzenie Loginu, hasła, wymaganych Danych oraz prawidłowego adresu email, na który wysyłany jest link aktywujący, warunkujący założenie Konta w Serwisie
Administratorem Danych Osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych), pozyskanych w drodze rejestracji jest tylko i wyłącznie podmiot zarządzający i administrujący Serwisem zwany Administratorem
Użytkownik w każdej chwili ma prawo do usunięcia Konta i zaniechania publikowania jego Danych, czego skutkiem jest ich trwałe usunięcie z serwera

§ 4. Wymogi techniczne korzystania z Serwisu

Użytkownik w celu poprawnego korzystania z Usług oferowanych przez Serwis, winien stosować się do wymogów technicznych, opisanych w § 4 Regulaminu a wszelkie podejmowane działania odbiegające od tych wymogów mogą doprowadzić do nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności
Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika odpowiednich urządzeń, pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, w tym przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, akceptującej pliki cookies wraz z obsługą języka javascript, a także skrzynki pocztowej email, niezbędnej do odbioru linku aktywującego Konto w Serwisie
Serwis używa plików cookies; Użytkownik korzystając z Usług Serwisu wyraża zgodę na zapis cookies w swoim komputerze lub innym urządzeniu wykorzystywanym przez siebie do korzystania z Internetu
Używanie przeglądarki internetowej nie obsługującej cookies oraz javascript, może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności
W ramach korzystania z Serwisu zabronione jest używanie wszelkich botów, wirusów i innych programów mogących wpłynąć na działanie Serwisu

§ 5. Usługi

Serwis, udostępniając Użytkownikowi przestrzeń serwerową, świadczy na jego rzecz Usługi umożliwiające:
zamieszczanie i publikowanie a poprzez to udostępnianie innym Użytkownikom swoich Danych, w szczególności danych numery telefonu, wraz z fotografiami i filmami, przedstawiającymi wizerunek własny, za publikowanie których Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność
korzystanie z pozostałych, oferowanych przez Serwis Usług bezpłatnych, w szczególności:
wysyłanie prywatnych wiadomości do innych Użytkowników Serwisu
komentowanie Profili oraz ocenianie materiałów dodanych przez innych Użytkowników
Przeglądanie anonsów towarzyskich w tym widoczne autentyczne dane kontaktowe.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany (dodawania, usuwania, rozszerzania lub ograniczania) zakresu dostępu Użytkownikowi do istniejących, jak również tworzonych w przyszłości wszelkich Usług oferowanych przez Serwis
O każdej zmianie, o której mowa w § 5 pkt 3 Regulaminu, Administrator obowiązany jest poinformować Użytkownika, poprzez umieszczenie na stronie głównej Serwisu odpowiednich informacji o w/w zmianach

§ 7. Prawa, obowiązki/odpowiedzialność Użytkownika

Poprzez dokonanie rejestracji, a następnie aktywowanie Konta, Użytkownik oświadcza, iż:
zapoznał się i w pełni zaakceptował postanowienia niniejszego Regulaminu
rozpowszechniane przez niego Dane, informacje oraz inne treści, w szczególności fotografie, filmy, numery telefonów, komentarze i wypowiedzi:
są zgodne z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu
nie naruszają praw ani dóbr osobistych innych Użytkowników, bądź osób trzecich z uwzględnieniem poszanowania ich płci, orientacji oraz godności i prawa do wyrażania opinii
są zgodne z zasadami współżycia społecznego oraz nie noszą cech wulgarnych, obraźliwych, dyskryminujących, rasę, etniczność, płeć, wyznanie a także innych, które Administrator uzna za sprzeczne z normami moralnymi i dobrymi obyczajami
nie zawierają gróźb, bezpodstawnych oskarżeń, jakichkolwiek wymuszeń i prowokacji, mających na celu obrażanie i znieważanie innych Użytkowników
zamieszcza dobrowolnie, wyrażając tym samym zgodę na upublicznianie oraz udostępnianie ich za pośrednictwem Serwisu innym Użytkownikom, z wyjątkiem Danych:
dostępowych do Konta, tj. hasła, linku aktywującego
stanowią prywatne opinie i poglądy Użytkownika, za których formę i treść ponosi wyłączną odpowiedzialność
są zgodne z prawdą i stanem faktycznym
przedstawiają tylko i wyłącznie wizerunek własny lub wizerunek własny, wraz z wizerunkiem osób trzecich jedynie w przypadku, gdy wyraziły one na to zgodę. Jednocześnie Użytkownik jest świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na nim za umieszczenie Danych, Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez ich zgody
posiada wszelkie, wymagane, majątkowe prawa autorskie do publikowania zamieszczanych na łamach Serwisu treści oraz prawo do wykorzystania wizerunku w celu udostępniania go w Serwisie
udziela Administratorowi licencji na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, utrwalanie oraz zwielokrotnianie w/w treści nieodpłatnie i bezterminowo
wyraża zgodę na:
przetwarzanie przez Administratora swoich Danych, zamieszczanych informacji oraz innych treści, w szczególności fotografii, filmów, wpisów, wypowiedzi i komentarzy, poprzez ich prezentowanie na łamach Serwisu
umieszczanie przez Administratora banerów i okien reklamowych, wyświetlanych na stronach Serwisu, w tym także na stronie Profilu Użytkownika
otrzymywanie od Administratora informacji handlowych i innych komunikatów o charakterze informacyjnym oraz reklamowym, za pośrednictwem prywatnych wiadomości, wysyłanych w Serwisie
gromadzenie i przetwarzanie Danych Osobowych, w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Serwisu
oznakowanie przez Administratora swoich Danych rożnymi cechami, w tym zamieszczanie adresu Serwisu na wszelkich, dodawanych przez Użytkownika treściach, w szczególności fotografiach i filmach dla wskazania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu w/w treści w sposób niezgodny z wolą Użytkownika przez osoby do tego nieupoważnione
Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do celów innych, niż został do tego przeznaczony, w szczególności niedozwolone jest:
udostępnianie za pośrednictwem Serwisu fotografii i filmów pobranych z innych serwisów internetowych, a także zawierających adresy innych stron www w miejscach w których jest to zabronione.
masowe wystawianie złośliwych komentarzy oraz dokonywanie innych czynności działających na szkodę Użytkowników Serwisu
podejmowanie działań wobec innych Użytkowników, które mogą wprowadzać ich w błąd, w szczególności oferowanie usług za pośrednictwem serwisu, w zamian za doładowania telefonów bądź dokonywanie przelewów
podejmowanie działań o charakterze reklamowym oraz zamieszczanie niepożądanych treści, tj. spamu
ingerowanie w techniczną strukturę Serwisu, w sposób naruszający jego prawidłowe funkcjonowanie
kopiowanie/powielanie w całości lub w części, treści publikowanych na łamach Serwisu bez zgody Administratora, z wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku, wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)
Użytkownik może w każdej chwili e i na trwałe usunąć swoje Konto bez podania przyczyny.
§ 8. Prawa, obowiązki/odpowiedzialność Administratora

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, autentyczność oraz prawdziwość Danych i innych treści, zamieszczanych i publikowanych przez Użytkownika w Serwisie, będących tylko i wyłącznie jego własnymi opiniami
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność informacji o Użytkownikach
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia oraz stosunki pomiędzy Użytkownikami, wynikłymi w konsekwencji spotkania/znajomości/relacji, zarówno w, jak i poza obszarem funkcjonowania Serwisu
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody majątkowe, poniesione przez Użytkownika, powstałe na skutek uczestnictwa w Serwisie
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za włamania na Konta, kradzieże Kont oraz skutki korzystania z Konta przez osoby inne niż jego Użytkownik
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez osoby trzecie treści, w tym filmów oraz fotografii, zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie do celów prywatnych, poprzez ich powielanie, udostępnianie i publikowanie na łamach innych serwisów internetowych, bądź w pozostałych mediach bez zgody Użytkownika
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę zgromadzonych Danych Użytkownika, w przypadkach:
awarii urządzeń udostępniających Internet
dysfunkcji sieci Internet
na skutek działania osób trzecich
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie systemów teleinformatycznych przy dokonywaniu płatności za Usługi Płatne
Administrator, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.), zobowiązuje się do nie udostępniania Danych Osobowych Użytkownika żadnym innym podmiotom ani osobom trzecim, nieupoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa
Administrator zapewnia, iż dołoży wszelkich starań, aby w/w Dane Osobowe były strzeżone właściwie, tj. w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i innymi rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie
Administrator zapewnia, iż będzie podejmował wszelkie starania, aby Użytkownik mógł korzystać z Serwisu w sposób prawidłowy chyba, że przyczyny dysfunkcji Serwisu są od niego niezależne
Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego wyłączenia Serwisu, całkowitego zaprzestania jego prowadzenia, stosowania przerw technicznych, przeprowadzania konserwacji uniemożliwiających stale lub czasowe korzystanie z Usług bez konieczności uprzedniego powiadamiania Użytkownika
Administrator zastrzega sobie prawo do stałego wglądu we wszelkie Dane i treści zamieszczane przez Użytkownika na łamach Serwisu, w tym również w prywatne wiadomości
Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji, założenia Konta, utworzenia Profilu, zamieszczania Danych, a także innych informacji, w tym wpisów, komentarzy, opinii oraz treści, wraz z fotografiami i filmami, bez podania przyczyny
Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania bądź modyfikowania wszelkich Danych, komentarzy, postów oraz pozostałych treści, zamieszczanych przez Użytkownika, a także poszczególnych elementów jego Profilu, o ile nie są zgodne z Regulaminem lub w sposób subiektywny uzna takowe za nienadające się do publikacji na łamach Serwisu
Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub całości własności Serwisu, bądź wszelkich lub poszczególnych praw i obowiązków związanych z prowadzeniem i administrowaniem Serwisu, bez wcześniejszego uprzedzenia Użytkownika
Administrator informuje, iż aby uzyskać skuteczną odpowiedź, wszelkie zapytania, uwagi i reklamacje kierować należy korzystając z formularza kontaktowego, dostępnego pod adresem: http://www.Red-life.pl/kontakt-sexpolska.html

§ 10. Reklamacje

Na wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz możliwościach korzystania z oferowanych przez Serwis Usług, (o ile nie są to przyczyny niezależne od Administratora) Użytkownik może złożyć reklamację
Reklamację Użytkownik winien zgłaszać Administratorowi, z uwzględnieniem § 8 pkt 17 Regulaminu
Reklamację Administrator będzie rozpatrywał w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od momentu otrzymania jej zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu
W przypadkach, gdy zgłoszona reklamacja dotyczy nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu wynikających z:
braku znajomości Regulaminu
świadomego nie zastosowania się do Regulaminu
świadomego nie zastosowania się do wymogów technicznych, opisanych w § 4 Regulaminu
umyślnego nie zastosowania się do indywidualnych wskazówek Administratora lub wprowadzanych zmian w korzystaniu z Serwisu, o których Użytkownik został powiadomiony
Administrator może pozostawić reklamację bez rozpatrzenia
W przypadku nieprawidłowości w działaniu systemów teleinformatycznych, przy dokonywaniu płatności za Usługi Płatne w tym przelewy bankowe, Użytkownik reklamację może składać u Administratora Serwisu, bądź bezpośrednio u operatora płatności
Jeżeli rozpatrzenie reklamacji będzie tego wymagało, Administrator może bez wcześniejszego uprzedzenia Użytkownika:
ingerować w techniczną strukturę jego Konta/Profilu
dokonywać modyfikacji w Koncie/Profilu i ustawieniach Konta/Profilu Użytkownika a także wszelkich Danych i treściach przez niego publikowanych
Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora jest ostateczne, tym samym Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od w/w decyzji

§ 13. Zmiany Regulaminu

Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyny oraz wcześniejszego uprzedzenia Użytkownika, z tym, że Administrator zobowiązuje się do niezwłocznego opublikowania w/w zmian na stronie głównej Serwisu, wraz z widoczną informacją o ich dokonaniu
Po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian do Regulaminu, każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z w/w zmianami. Jednocześnie każde zalogowanie się Użytkownika na Konto po wprowadzeniu w/w zmian oznacza ich bezwzględne zaakceptowanie
W przypadku odmowy akceptacji zmian w Regulaminie, a co za tym idzie wyrażenia woli usunięcia Konta, Użytkownik ma obowiązek powiadomić o tym Administratora poprzez formularz kontaktowy, dostępny pod adresem: http://www.Red-life.pl Administrator usunie Konto w terminie i na zasadach określonych w § 10 pkt 3 Regulaminu