Komunikacja dotycząca przetwarzania danych

Niniejszy komunikat uproszczony został przygotowany w oparciu o zasadę jasności i odpowiedniego informowania o przetwarzaniu danych. Dokumenty dostępne i osiągalne na stronie internetowej przed rejestracją: Ogólne Warunki Handlowe, Polityka Prywatności / GDPR oraz Regulamin dotyczący plików "Cookies".

W treści komunikatu o ochronie danych osobowych uwzględniono wytyczne związane z jasnością zawarte w Wytycznych dotyczących przejrzystości, dlatego wyczerpujące informacje zostały przekazane wraz z dodatkowymi załącznikami.

Komunikat został wydany przez następującą firmę, która odpowiada za przetwarzanie danych:


Piata Trandafirilor 48,
TARGU MURES, 540053
Romania

KONTAKTY:

E-mail: info(@)red-life.net

Tel: 0049 157 33 444 800 (Emma - english, deutsch) - czas biurowy 09.00-18.00!

Strona internetowa: red-life.pl oraz wersje stron, które należą do poszczególnych krajów.

Privacy Contact: If you wish to enforce your rights related to your data, please email [email protected] and we will handle your request. For information about our data processors, see the communication.

Podając swoje dane osobowe lub informacje oświadczasz, że w pełni zrozumiałeś i wyraźnie akceptujesz wersję komunikatu o przetwarzaniu danych obowiązującą w momencie udostępnienia danych lub informacji.

Podstawą prawną komunikatu jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL (EU) 2016/679 (WE) nr 95/46 (zwanego dalej rozporządzeniem).

Celem tej strony jest umożliwienie umieszczania przez Usługodawcę ogłoszeń związanych z ofertami pracy dla dorosłych użytkowników. Serwis umożliwia zarejestrowanym dorosłym członkom dostęp do arkusza danych innych zarejestrowanych osób prywatnych lub kontakt z nimi.

Zwracamy szczególną uwagę na ochronę danych osobowych dzieci. Treści i informacje na stronie https://red-life.pl mogą być dla dorosłych, dlatego strona jest przeznaczona wyłącznie dla dorosłych gości i użytkowników. Zamieszczone zdjęcia i treści mogą być dla niektórych obraźliwe. Jeśli Użytkownik nie ukończył 18 lat (21 lat w niektórych krajach) lub jeśli korzystanie z witryny jest nielegalne, prosimy nie wchodzić na stronę.

Nasze strony internetowe posiadają certyfikat bezpieczeństwa SSL.

Nasze zasady dotyczące zarządzania danymi osobowymi: Postępujemy z danymi osobowymi zgodnie z prawem i uczciwie oraz w sposób przejrzysty dla zainteresowanych, gromadzenie takich danych może mieć miejsce tylko w konkretnym, jednoznacznym i uzasadnionym celu, ograniczone do wymaganej ilości danych, przechowywane bezpiecznie i z ograniczonym czasem trwania.

W jakich celach przetwarzane są dane?

 • Na gruncie realizacji obowiązków umownych Spółka zarządza danymi osoby fizycznej, z którą zawarta jest umowa w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umowy, reklamy i hostingu serwisu
 • W celu realizacji umowy z partnerem prawnym, w celu kontaktów biznesowych.
 • W celu zwiększenia wydajności serwisu, doświadczenia użytkownika, zwiększenia komfortu korzystania ze strony internetowej stosujemy pliki cookies na naszej stronie internetowej.
 • W celu utworzenia Konta Kontaktowego w celu odróżnienia użytkowników od siebie i budowania kontaktów, w tym serwisów internetowych i kosmicznych (takich jak profile reklamowe).
 • Tworzenia kont profili reklamowych w celu odróżnienia użytkowników od siebie i prezentacji usług;
 • W celu wysyłania newsletterów, reklam i nawiązywania kontaktów reklamowych;
 • Na gruncie wypełniania obowiązków prawnych, w celu przestrzegania przepisów podatkowych i rachunkowych przewidzianych prawem (prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowych) zarządza danymi (określonymi prawem) klientów, partnerów i dostawców związanych z osobami fizycznymi.
Szczegółowe powiadomienie zawiera wykaz przetwarzanych danych należących do tego celu, podstawę prawną, czas trwania przetwarzania danych, osoby, których dane dotyczą oraz kto może mieć dostęp do danych.

Zapewniamy następujące prawa związane z Twoimi danymi osobowymi, są to:

 1. Prawo dostępu
 2. Prawo do sprostowania
 3. Prawo do usunięcia danych
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 5. Prawo do przenoszenia danych
 6. Prawo do sprzeciwu
 7. Prawo do sprzeciwu w przypadku niezamówionego marketingu
 8. Poinformowanie osoby, której dane dotyczą, o incydencie związanym z ochroną danych
 9. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
 10. Prawo do skutecznej kontroli sądowej w organie nadzorczym
 11. Prawo do skutecznej kontroli sądowej przeciwko przetwarzającemu dane
Mają Państwo prawo do podjęcia działań odszkodowawczych wobec podmiotu przetwarzającego dane oraz do złożenia skargi do właściwych organów nadzorczych w miejscu zamieszkania w przypadku, gdy uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są traktowane niezgodnie z prawem.

Zwracamy uwagę na fakt, że w odniesieniu do przetwarzania danych przez https://red-life.pl i subdomen dla poszczególnych krajów tylko pełna wersja komunikatu o przetwarzaniu danych może być traktowana jako wyczerpująca informacja.

Informacje dotyczące przetwarzania danych

WPROWADZENIE

Niniejsza informacja zapewnia zgodnie z postanowieniami rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 (z angielskim skrótem GDPR/General Data Protection Regulation), że osoby fizyczne będą świadome naszych zasad i reguł przetwarzania danych przed skorzystaniem z usług naszej Spółki, (dalej: Spółka, Usługodawca, podmiot przetwarzający dane).

Strona internetowa https://red-life.pl jest międzynarodowym serwisem z wielojęzycznymi adaptacjami.

Celem strony jest zapewnienie możliwości umieszczania ogłoszeń o pracę dla dorosłych oraz kont użytkowników. Serwis umożliwia zarejestrowanym członkom dostęp do danych innych osób i nawiązanie z nimi kontaktu. W tym celu ogłoszeniodawcy oraz zarejestrowani członkowie korzystający ze strony muszą podać dane osobowe.

Podając dane osobowe lub informacje oświadczają Państwo, że są Państwo świadomi treści informacji o przetwarzaniu danych w momencie ich otrzymania i wyraźnie je akceptują.

Firma zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich klientów i partnerów, za bardzo ważne uważamy prawo do informacyjnego samostanowienia, wszelkiego rodzaju dane osobowe traktujemy jako poufne i dokonujemy wszelkiego rodzaju zabezpieczeń, technicznych i organizacyjnych, które gwarantują bezpieczeństwo danych.

W momencie rejestracji jako użytkownik musisz zaznaczyć pole lub zasygnalizować w innej pisemnej formie swoją zgodę na legalne wykorzystanie i zarządzanie danymi osobowymi lub danymi udostępnionymi na profilu reklamowym lub podlegającymi szczególnej ochronie. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania naszych newsletterów.

Bezpieczeństwo informacji i danych na naszych stronach internetowych jest dla nas ważne: nasze strony posiadają certyfikat SSL.

Ochrona danych osobowych dzieci ma dla nas ogromne znaczenie. Treści i informacje dostępne na stronie https://red-life.pl mogą mieć charakter dla dorosłych. Strona została stworzona wyłącznie dla dorosłych gości i użytkowników. Zamieszczone zdjęcia i treści mogą być dla niektórych osób obraźliwe. W przypadku, gdy użytkownik nie ukończył 18 lat (w niektórych krajach 21 lat) lub gdy uważa, że korzystanie ze strony jest niezgodne z zasadami, prosimy o nie wchodzenie na stronę.

Dokumenty dostępne na stronie, z którymi można zapoznać się przed rejestracją: OWU, Informacja o przetwarzaniu danych oraz regulamin "Cookie".

ROZDZIAŁ I

OZNACZENIE PRZETWARZAJĄCEGO DANE

Firma (zwana dalej usługodawcą, przetwarzającym dane) jako podmiot przetwarzający dane wyraziła zgodę na związanie się treścią niniejszej noty prawnej. Firma przyjmuje na siebie odpowiedzialność za swoje działania, które będą zgodne ze wszystkimi wymogami określonymi w obowiązujących przepisach krajowych oraz z oczekiwaniami zawartymi w aktach prawnych Unii Europejskiej.

W treści komunikatu o ochronie danych osobowych uwzględniono wytyczne Wytycznych w sprawie przejrzystości, dzięki czemu zrealizowano kompleksową informację wraz z załącznikami.

Niniejsza informacja została wydana przez następującą firmę, która jest jednocześnie podmiotem przetwarzającym dane:


Piata Trandafirilor 48,
TARGU MURES, 540053
Romania

KONTAKTY:

E-mail: info(@)red-life.net

Tel: 0049 157 33 444 800 (Emma - english, deutsch) - czas biurowy 09.00-18.00!

Kontakt w sprawie prywatności: Jeśli chcesz dochodzić swoich praw związanych z Twoimi danymi, napisz na adres [email protected], a my zajmiemy się Twoim zgłoszeniem.

ROZDZIAŁ II

PRZETWÓRCY DANYCH

Przetwarzający dane: osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który zarządza danymi osobowymi w imieniu przetwarzającego dane; (Rozporządzenie 4, art. 8.) Odwołanie się do przetwarzającego dane nie wymaga wstępnej zgody zainteresowanych, ale poinformowanie ich jest konieczne. W związku z tym przekazujemy następujące informacje:

 • Dostawca usług informatycznych naszej firmy. Nasza firma utrzymuje i zarządza swoją stroną internetową w ramach grupy firm.
 • Dostawca usług księgowych naszej firmy. Nasza firma zarządza zadaniami księgowymi i rachunkowymi związanymi z obowiązkami podatkowymi w ramach grupy firm.

ROZDZIAŁ III

DEFINICJE UŻYTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM

"Definicja przetwarzania danych osobowych": Każdy rodzaj operacji lub suma operacji z wykorzystaniem zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych sposobów na danych osobowych, w tym zbieranie, utrwalanie, organizowanie, rozbieranie, przechowywanie, przekształcanie lub zmienianie, odpytywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, publikowanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie za pomocą innego rodzaju metod, synchronizowanie, łączenie, ograniczanie, usuwanie i niszczenie.

"dane osobowe": Każdy rodzaj informacji dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; osoba fizyczna to osoba, która może być zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio na podstawie jakiegoś rodzaju identyfikacji, takiej jak imię i nazwisko, numer, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy, lub na podstawie jednego lub więcej identycznych czynników, takich jak fizyczna, fizjologiczna, genetyczna, duchowa, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna tożsamość osoby.

"dane szczególne": dane osobowe dotyczące pochodzenia rasowego, narodowości, przynależności politycznej, wyznania religijnego lub innych przekonań, przynależności organizacyjnej federacji przedsiębiorców, życia seksualnego, stanu zdrowia, szkodliwych nawyków oraz osobistej karalności;

"przetwarzanie danych": każdy rodzaj operacji lub suma operacji w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany na danych osobowych, w tym zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, rozbiór, przechowywanie, przekształcanie lub zmienianie, odpytywanie, sprawdzanie, wykorzystywanie, publikowanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie za pomocą innych metod, synchronizowanie, łączenie, ograniczanie, usuwanie i niszczenie.

"Administrator danych": osoba fizyczna, osoba prawna, władza wykonawcza, agencja lub jakikolwiek inny organ, który określa cele i sposoby przetwarzania danych indywidualnie lub we współpracy z innymi; jeśli cele i sposoby przetwarzania danych są określone przez prawo ONZ lub prawo państwa członkowskiego, administrator danych lub specjalne aspekty określania osoby administratora danych mogą być określone przez prawo ONZ lub prawo państwa członkowskiego;

"Przetwarzający dane": osoba fizyczna, osoba prawna, władza wykonawcza, agencja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych.

"adresat": osoba fizyczna, osoba prawna, władza wykonawcza, agencja lub inny organ, któremu udostępniane są dane osobowe, niezależnie od statusu strony trzeciej. Władze wykonawcze, które są w stanie uzyskać dostęp do danych osobowych zgodnie z prawem ONZ lub prawem państwa członkowskiego w sferze indywidualnego dochodzenia, nie są kwalifikowane jako adresaci; przetwarzanie wspomnianych danych osobowych przez władze wykonawcze musi spełniać cel przepisów o ochronie danych, aby można je było zastosować zgodnie z celami ochrony danych.

"wkład osoby, której dane dotyczą": dobrowolne, dokładne i właściwie zrozumiałe wyrażenie woli osoby, której dane dotyczą, oparte na wystarczających instrukcjach, za pomocą którego osoba, której dane dotyczą, ogłasza zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych poprzez oświadczenie lub akt, który wyraża to potwierdzenie w sposób niebudzący wątpliwości;

"incydent ochrony danych": naruszenie powodujące przypadkowe lub nielegalne zniszczenie, utratę, zmianę, nielegalną publikację lub nieuprawniony dostęp do danych osobowych, które są przekazywane, przechowywane lub przetwarzane w inny sposób.

Dodatkowe definicje i informacje: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations_en

ROZDZIAŁ IV

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna. Postępujemy z Państwa danymi osobowymi w sposób przejrzysty, przyzwoity i zgodny z prawem. Gromadzenie danych może służyć określonemu, jasnemu i zgodnemu z prawem celowi, który jest ograniczony do niezbędnej ilości danych, przechowywanych w bezpieczny i ograniczony sposób.

"zgodność z prawem, przyzwoita procedura i trasparentność": Dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem i przyzwoicie w sposób jasny i przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą.

"ograniczenie celu": Gromadzenie danych osobowych odbywa się wyłącznie w jasnym i zgodnym z prawem celu i nie może być traktowane w sposób niezgodny z tymi celami; zgodnie z art. 89 tiret (1) dane gromadzone w celu ogólnej archiwizacji, badań naukowych i historycznych lub dalszego przetwarzania do celów statystycznych nie są uważane za niezgodne z tymi celami.

"minimalizacja danych": Dane osobowe muszą być istotne i właściwe z punktu widzenia celów przetwarzania danych i muszą być ograniczone do niezbędnej ilości.

"wiarygodność": Dane osobowe muszą być wiarygodne i w razie potrzeby aktualne: należy podjąć wszelkie uzasadnione środki, aby dane niewiarygodne z punktu widzenia celów przetwarzania danych zostały niezwłocznie usunięte lub poprawione.

"ograniczone przechowywanie": Dane osobowe muszą być przechowywane w taki sposób, aby osoby, których dotyczą, mogły być zidentyfikowane jedynie przez okres niezbędny do uzyskania dostępu do danych w celu spełnienia wymogów celów przetwarzania danych. To ograniczenie czasowe może być przekroczone tylko w korespondencji z artykułem nr. 89. tiret (1), stwierdzającym, że przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone w celu ogólnej archiwizacji, nauki i badań historycznych lub dalszego przetwarzania w celach statystycznych, w odniesieniu do stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, zawartych w tym dekrecie.

"integralność i poufna jakość": Dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób umożliwiający zapewnienie właściwego bezpieczeństwa danych osobowych przy zastosowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w tym ochrony danych przed nielegalnym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

"rozliczalność": Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie warunków wymienionych powyżej, a także musi być w stanie uzasadnić rozliczalność.

ROZDZIAŁ V

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH

Organizacja podejmuje wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa, organizacyjne i techniczne, aby zapewnić ochronę danych osobowych na najwyższym poziomie, a także zapobiec ich nielegalnej modyfikacji, zniszczeniu i zablokowaniu użytkowania.

Nasze strony internetowe są zabezpieczone certyfikatami bezpieczeństwa SSL. Certyfikaty SSL służą do stworzenia bezpiecznego i szyfrowanego kanału pomiędzy klientem a serwerem. Niektóre informacje, takie jak dane kart kredytowych, dane autoryzacji konta i inne poufne informacje muszą być przesyłane przez szyfrowany kanał, aby wykluczyć możliwość wycieku danych. Korzystając z certyfikatów SSL, nasze dane przed przesłaniem przez internet stają się zaszyfrowane. Zaszyfrowane dane mogą być przetłumaczone tylko przez serwer docelowy. Dzięki temu dane osobowe wprowadzone na stronie internetowej nie mogą zostać skradzione. Transakcje odbywają się przy użyciu kodów PIN i innych metod encypacji.

Zebrane przez nas dane są przechowywane w różnych miejscach naszej infrastruktury, w tym w logach systemowych, bazach danych backend i systemach analitycznych. W przypadku przekazywania danych z EOG do Stanów Zjednoczonych i innych krajów stosujemy się do wskazówek Komisji Europejskiej i opieramy się na przepisach dotyczących zgodności dla poszczególnych krajów określonych przez Komisję Europejską.

Niektóre z naszych usług mogą zawierać linki do innych stron internetowych, takich jak banery reklamowe czy Facebook. Ponieważ zasady ochrony danych i praktyki tych stron internetowych osób trzecich nie są przez nas kontrolowane, prosimy o zapoznanie się z określonymi tam zasadami ochrony danych, aby uzyskać informacje o ich metodach gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych. Za część naszych produktów i usług można również płacić kartami kredytowymi lub e-voucherami. W obu przypadkach są Państwo przekierowywani do stron trzecich, które całkowicie wypełniły swoją część środków bezpieczeństwa.

Przesyłanie danych przez internet za pomocą poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowych nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych przekazywanych za pośrednictwem naszych usług lub poczty elektronicznej; każdy transfer danych jest przedmiotem odpowiedzialności właściciela. Po wprowadzeniu Państwa danych osobowych wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych przed utratą, kradzieżą, nieuprawnionym użyciem, dostępem lub modyfikacją. Prosimy o ochronę swoich danych za pomocą silnych haseł.

ROZDZIAŁ VI

POSTĘPOWANIE Z DANYMI OSOBOWYMI

PRZETWARZANIE DANYCH ZWIĄZANE Z UMOWAMI, OGÓLNYMI WARUNKAMI, STRONĄ INTERNETOWĄ

1. Zarządzanie i rejestr danych dotyczących osób zamawiających, reklamodawców

Cel przetwarzania danych osobowych: Firma zarządza danymi klientów i dostawców z tytułu zawarcia, realizacji, rozwiązania umowy oraz udostępnienia reklamy i przestrzeni magazynowej w Internecie.

 • Przetwarzane dane osobowe: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, adres strony internetowej
 • Podstawa prawna zarządzania danymi osobowymi: podstawa prawa do realizacji umowy. To przetwarzanie danych uznaje się za zgodne z prawem, nawet jeśli przetwarzanie danych było wymagane na żądanie klienta w celu podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy
 • Adresaci danych osobowych i kategorie adresatów: pracownicy Spółki zajmujący się obsługą klienta, zadaniami związanymi z księgowością, rachunkowością i podatkami oraz podmioty przetwarzające dane.
 • Czas przechowywania danych osobowych: Do czasu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, w przypadku, gdy to nie nastąpi, Spółka usuwa dane po 5 latach od zakończenia prowadzenia rachunku firmowego. W przypadku, gdy Spółka jest zobowiązana do przechowywania danych na podstawie ustawy o rachunkowości, Spółka usunie dane dopiero po 8 latach od zakończenia prowadzenia rachunku, niezależnie od rozwiązania rachunku. W praktyce oznacza to, że jeśli dane są częścią dokumentów wspierających księgowość, np. jeśli dane są wyszczególnione na dokumentach związanych z umowami pomiędzy Spółką a Klientem (np. w zamówieniach) lub na wystawionych fakturach.
 • Zainteresowane strony: klienci serwisu, klienci, dostawcy, reklamodawcy
2. Osoba prawna klienci, odbiorcy, dostawcy, dane dotyczące przedstawicieli

Cel zarządzania danymi osobowymi: Wypełnienie umów zawartych z firmami jako partnerami prawnymi, kontakty biznesowe.

 • Przetwarzane dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, identyfikator internetowy
 • Podstawa prawna zarządzania danymi osobowymi: realizacja umowy
 • Adresaci danych osobowych i kategorie adresatów: pracownicy Spółki zajmujący się obsługą klienta, zadaniami związanymi z księgowością, rachunkowością i podatkami oraz podmioty przetwarzające dane.
 • Czas przechowywania danych osobowych: przez okres 5 lat po nawiązaniu relacji biznesowych i po istnieniu przedstawicielstwa
 • Podmioty danych: przedstawiciele handlowi reklamodawców, którzy nie są osobami fizycznymi, klienci i klienci
3. Przetwarzanie danych związanych z odwiedzającymi (cookies) na stronie internetowej Spółki

Zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką nasza Firma używa również na swojej stronie internetowej plików cookies. Cookie to mały plik zawierający serię znaków, który jest pobierany na komputer użytkownika, gdy ten odwiedza stronę internetową. Pliki cookie zasadniczo ułatwiają korzystanie ze strony internetowej, tworzą rzeczywiste doświadczenie użytkownika i przyczyniają się do tego, że jest ona skutecznym źródłem informacji, ponadto zapewniają operatorowi strony internetowej możliwość kontrolowania jej działania, pomagają zapobiegać oszustwom i sprzyjają sprawnemu funkcjonowaniu usług świadczonych na stronie internetowej na odpowiednim poziomie.

Same pliki cookie nie są odpowiednie do identyfikacji tożsamości użytkownika.

Podmioty danych: wszystkie osoby fizyczne, które odwiedzają stronę.

Adresaci danych osobowych i kategorie adresatów: Dostawca IT Spółki oraz pracownicy biorący udział w realizacji usługi

Rodzaje plików cookies

Technicznie niezbędne pliki cookies związane z procesem pracy (sesyjne).

Pomagają użytkownikom w bezproblemowym przeglądaniu stron internetowych, przyczyniają się do sprawnego działania stron internetowych i kompleksowego wykorzystania wszystkich ich funkcji, usług dostępnych za pośrednictwem strony internetowej, a więc - między innymi - zapamiętywania operacji wykonywanych na stronie internetowej przez użytkownika.

W przypadku tego typu plików cookies nie jest wymagany udział użytkownika.

Pliki cookies związane z użytkowaniem oraz pliki cookies zapewniające wydajność

Te pliki cookie umożliwiają Firmie zapamiętanie wyborów użytkownika związanych ze stroną internetową. Użytkownik ma możliwość zakazania przetwarzania danych przed rozpoczęciem korzystania z serwisu, a także w trakcie korzystania z serwisu. Dane te nie mogą być przypisane do danych użytkownika strony internetowej i bez zgody użytkownika nie mogą być przekazane osobie trzeciej.

W przypadku tego typu plików cookies potrzebna jest zgoda użytkownika.

Zarządzanie plikami cookies na stronie internetowej

Strona internetowa naszej firmy rejestruje i obsługuje następujące dane związane z użytkownikiem i narzędziem przeglądania: hasło, adres IP, język, data rejestracji, ostatnia aktywność, plik cookie z automatycznym wpisem, system operacyjny, typ przeglądarki i inne informacje. System automatycznie śledzi te dane i nie łączy ich z danymi podanymi podczas rejestracji lub podczas użytkowania. Użytkownicy nie mają dostępu do tych danych, jedynie Usługodawca.

Usługodawca jest uprawniony do rejestrowania danych stron internetowych, z których Użytkownik dotarł do strony internetowej, w tym tych, które zostały odwiedzone za pośrednictwem strony internetowej oraz daty i czasu trwania wizyty. Za pomocą tych danych nie ma możliwości śledzenia i ujawniania osoby i tożsamości Użytkownika.

 1. Ciasteczka procesowe (sesyjne)

  Pomagają użytkownikom w przeglądaniu strony internetowej.

  • PHPSESSID: techniczne ciasteczko zawierające identyfikator procesu pracy
  Podstawa prawna przetwarzania danych: Zapewnienie odpowiedniego procesu pracy związanego ze stroną internetową zgodnie z postanowieniami ustawy 13/A § (3) o niektórych kwestiach związanych z usługami teleinformatycznymi oraz zgodnie z odpowiednimi dyrektywami Komisji Europejskiej.

  Cel zarządzania danymi: zapewnienie odpowiedniego działania strony internetowej.

  Czas trwania: Czas trwania przetwarzania danych przez te pliki cookie dotyczy tylko rzeczywistej wizyty użytkownika, po zakończeniu procesu pracy lub zamknięciu przeglądarki pliki cookie są automatycznie usuwane z komputera.

  2. Cookies sprzyjające użytkowaniu:

  Te pliki cookie umożliwiają naszej stronie internetowej śledzenie trybu pracy (np. czy strona korzysta z wersji węgierskiej czy angielskiej, wersji dostępnej, ile wyników pojawia się na liście wyników przeglądarki, aby przy drugiej wizycie nie trzeba było ich ponownie wpisywać. Bez informacji zapisanych w plikach cookies nasza strona internetowa może funkcjonować, choć mniej płynnie.

  Strona internetowa wykorzystuje następujące pliki cookies:

  • cookieconsent_dismissed: plik cookie niezbędny do działania regulacji cookies, który przechowuje informację, czy odwiedzający akceptuje regulację cookies
  • fixlanguage: cookie zawierające identyfikator aktualnie używanego języka
  Podstawa prawna przetwarzania danych: zgoda odwiedzającego.

  Cel przetwarzania danych: zwiększenie efektywności serwisu, zwiększenie doświadczenia użytkownika, zwiększenie komfortu korzystania ze strony internetowej.

  Czas trwania przetwarzania danych: 12 miesięcy.

  3. Pliki cookies zapewniające wydajność:

  Pliki cookie zapewniające wydajność umożliwiają nam gromadzenie informacji dotyczących sposobu korzystania z naszej strony przez odwiedzających (takich jak strony, które odwiedzający oglądali, ile stron odwiedzili, na którą część strony kliknęli, jak długo trwał każdy z procesów pracy, jakie komunikaty o błędach się pojawiły itp.)

  Robimy to po to, abyśmy mogli dalej rozwijać naszą stronę internetową (dostępne usługi, funkcje itp.) zgodnie z potrzebami naszych odwiedzających i aby zapewnić im wysokiej jakości, przyjazne dla użytkownika doświadczenie.

   4. Pliki cookie osób trzecich

   W celu pomiaru wydajności, nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie stron trzecich w przypadku każdej wizyty. Za pomocą plików cookie możemy śledzić, jak wielu odwiedzających ląduje na stronie internetowej i jakie treści ich interesują. Każdą informację przechowujemy anonimowo, dzięki czemu możemy zagwarantować naszym użytkownikom wysoką jakość.

   Strona internetowa wykorzystuje analityczne pliki cookies następującego dostawcy:

   Podstawa prawna przetwarzania danych: zgoda osoby odwiedzającej.

   Cel przetwarzania danych: zwiększenie efektywności serwisu i doświadczenia użytkownika, zwiększenie komfortu korzystania ze strony internetowej.

   Okres przetwarzania danych: 12 miesięcy.

   1. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie stron trzecich: https://www.google.com/policies/technologies/types/, w sprawie ochrony danych: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=en

    Informacja o plikach cookie i ich usuwanie

    Przed wejściem na naszą stronę internetową użytkownik odwiedzający naszą stronę jest informowany o zarządzaniu plikami cookies.

    Nie ma obowiązku akceptacji i autoryzacji stosowania plików cookies. Można zresetować ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby wszystkie pliki cookies były wyłączone lub aby użytkownik był informowany o wysłaniu przez system pliku cookies. Chociaż większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie w ustawieniach domyślnych, jednak można je zmienić, aby zapobiec automatycznej akceptacji system zawsze oferuje taki wybór.

   Więcej informacji na temat ustawień najpopularniejszych przeglądarek:

   Zwracamy uwagę na fakt, że niektóre funkcje strony internetowej lub usługi nie będą działać prawidłowo bez plików cookie. Więcej informacji w rozporządzeniu dotyczącym plików cookie.

   4. Rejestracja profilu reklamodawcy na stronie internetowej Spółki

   Cel zarządzania danymi osobowymi: Utworzenie konta kontaktowego w celu rozróżniania użytkowników i nawiązywania nowych kontaktów, w tym korzystania z usług oferowanych przez stronę internetową i przestrzeni dyskowej (np. profil reklamowy), kontaktów, kontaktu elektronicznego oraz Informowanie o usługach Spółki, warunkach umowy, promocjach.

   • Osoby, których dane dotyczą: osoby fizyczne zamieszczające ogłoszenia o pracę dla dorosłych oraz osoby fizyczne świadczące usługi przez agencje escortowe, agencje hostess, domy prywatne, kluby erotyczne, kluby striptizu, studia webcam, studia masażu
   • Przetwarzane dane osobowe: adres e-mail, typ użytkownika, login, adres IP, data rejestracji, ostatnia aktywność, ciasteczko wejścia automatycznego oraz dane do profilu ogłoszenia
   • Podstawa prawna zarządzania danymi osobowymi: Rejestrujące się osoby fizyczne mogą wprowadzić swoje dane zaznaczając odpowiedni boksz i wyrażając zgodę na zarządzanie swoimi danymi.
   • Adresaci danych osobowych i kategorie adresatów: pracownicy Spółki zajmujący się obsługą klienta, działalnością marketingową, pracownicy zajmujący się przetwarzaniem i przechowywaniem danych dla dostawcy usług IT.
   • Czas przechowywania danych osobowych: do czasu istnienia rejestracji / usługi lub do czasu wycofania zgody przez osoby, których dane dotyczą (żądanie usunięcia danych). Do czasu wycofania zgody przez osoby, których dane dotyczą, w przeciwnym razie Spółka usunie dane po 5 latach od usunięcia konta.
   5. Spersonalizowane konto profilu reklamowego na stronie internetowej firmy

   Cel przetwarzania danych: stworzenie profilu reklamowego w celu rozróżnienia użytkowników i przedstawienia reklamowanych usług

   • Osoby, których dane dotyczą: osoby fizyczne zamieszczające ogłoszenia o pracę dla dorosłych oraz osoby fizyczne świadczone przez agencje escortowe, agencje hostess, domy prywatne, kluby erotyczne, kluby striptizu, studia webcam, studia masażu
   • Podstawa prawna przetwarzania danych: zgoda osoby, której dane dotyczą, która jest udzielana podczas zakładania konta ogłoszeniowego.
   • Przetwarzane dane osobowe: nick, kraj ogłoszenia, miasto ogłoszenia, języki mówione, przesłane zdjęcie
   • Adresaci danych osobowych i kategorie adresatów: pracownicy Spółki zajmujący się obsługą klienta, działalnością marketingową, pracownicy zajmujący się przetwarzaniem i przechowywaniem danych dla dostawcy usług IT.
   • Czas przechowywania danych osobowych: do czasu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, przez 6 miesięcy po usunięciu konta.
   6. Przetwarzanie danych związanych z usługami newslettera

   Użytkownicy rejestrujący się do newslettera wyrażają zgodę na zarządzanie swoimi danymi osobowymi poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu. Użytkownik chcący zrezygnować z otrzymywania newslettera może to zrobić za pomocą funkcji "Wypisz się" lub pisemnie, lub wysyłając oświadczenie w wiadomości e-mail w dowolnym momencie, oznacza to wycofanie zgody. W takim przypadku wszystkie dane użytkownika muszą zostać niezwłocznie usunięte.

   Cel zarządzania danymi osobowymi: Wysyłanie newslettera, materiałów marketingowych związanych z produktami, usługami Spółki, wysyłanie danych osobowych do wybranych reklamodawców w celu kontaktu z nimi

   • Podmioty danych osobowych: wszystkie osoby fizyczne, które zarejestrowały się w serwisie gazetowym, akceptując cel, sposób przetwarzania danych oraz Ogólne Warunki Handlowe.
   • Przetwarzane dane osobowe: imię i nazwisko osoby fizycznej, adres e-mail, język mówiony, zainteresowania usługami, które są identyfikowane na podstawie wybranych przez użytkownika serwisów ogłoszeniowych.
   • Podstawa prawna przetwarzania danych: zgoda osoby, której dane dotyczą.
   • Adresaci danych osobowych i kategorie adresatów: pracownicy Spółki zajmujący się obsługą klienta, działalnością marketingową, pracownicy zajmujący się przetwarzaniem i przechowywaniem danych dla dostawcy usług IT.
   • Czas przechowywania danych osobowych: do czasu realizacji usługi newslettera lub do czasu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą (żądanie usunięcia danych).
   Wraz z rejestracją użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zebrane dane - na podstawie preferencji, przyzwyczajeń użytkownika i zainteresowań związanych z treściami marketingowymi - mogą zostać wykorzystane do podejmowania częściowo zautomatyzowanych decyzji, w wyniku których grupa firm będzie identyfikować potencjalne możliwości biznesowe na stronie internetowej "https://red-life.pl" poprzez platformy subdomenowe sklasyfikowane według krajów.

   Akceptując komunikat o ochronie danych osobowych, użytkownicy przyjmują do wiadomości i akceptują, że za pomocą platformy "https://red-life.pl" stale śledzi i rejestruje, czy użytkownicy otworzyli biuletyny lub usunęli je bez otwierania i ile razy kliknęli na zawarte w nich odniesienia. W ten sposób firma identyfikuje treści, które mogą być interesujące dla firmy, z którą skontaktowano się poprzez adres e-mail.

   ROZDZIAŁ VII

   PRZETWARZANIE DANYCH W OPARCIU O ZOBOWIĄZANIA PRAWNE

   1. Przetwarzanie danych w celu wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych

   Spółka zarządza danymi osób fizycznych (klientów, dostawców) określonymi przepisami prawa w ramach zobowiązania umownego w celu wypełnienia niezbędnych obowiązków podatkowych i rachunkowych przewidzianych przepisami prawa (rachunkowość, podatki). Dane przetwarzane przez Spółkę są określone przez ustawę o rachunkowości: numer identyfikacji podatkowej, imię i nazwisko, adres, status podatkowy, nazwa, adres, oznaczenie osoby lub organizacji zlecającej transakcję gospodarczą, podpis dysponenta i osoby poświadczającej wykonanie czynności, podpis audytora; podpis odbiorcy na pokwitowaniach przesunięć magazynowych oraz na pokwitowaniach obsługi kasowej, podpis wpłacającego na pokwitowaniach, numer zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, numer karty producenta podstawowego, numer NIP. Czas trwania to 8 lat od ustania stosunku prawnego. Adresaci danych osobowych: pracownicy i podmioty przetwarzające dane Spółki zajmujące się zadaniami z zakresu podatków, rachunkowości, płac i ubezpieczeń społecznych.

   ROZDZIAŁ VIII

   UDOSTĘPNIANIE DANYCH PARTNEROM

   Firma zarządza stroną internetową na całym świecie - poprzez stronę internetową dostosowaną do poszczególnych krajów - dzieli się informacjami w ramach firmy i z partnerami zewnętrznymi oraz z tymi, z którymi kontaktujesz się jako reklamodawca lub zarejestrowany członek, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i Ogólnymi Warunkami.

   W celach określonych w niniejszym rozporządzeniu, informacje i dane osobowe przetwarzane przez firma są przekazywane do Rumunii, UE lub innych, nie krajów zamieszkania lub są tam przechowywane i przetwarzane przez naszych umownych przetwórców danych. Przekazanie daa jest wymagane w celu zapewnienia usług opisanych w Ogólnych Warunkach Handlowych oraz aby móc prowadzić nasze usługi przechowywania i kontaktu na całym świecie i udostępnić je wszystkim naszym użytkownikom.

   W przypadku, gdy dane osobowe są przekazywane w ramach firma , Ten rodzaj przekazania należy do wzorcowych umów Komisji zgodnie z postanowieniami decyzji 2004/915 / WE i 2010/87 / UE o przekazywaniu danych osobowych (czyli na podstawie standardowych klauzul umownych). W przypadku, gdy dane są przekazywane do osób trzecich, te transfery są albo (i) Komisji wzory umów transferu (to jest standardowe klauzule umowne) zgodnie z 2004/915 / EK i 2010/87 / UE; lub (ii) może polegać na systemie ramowym EU-USA Privacy Shield. Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych, uzyskując jedną kopię umowy o przekazaniu danych lub w sprawie dalszych informacji związanych z odpowiednimi gwarancjami. Dalsze informacje dotyczące systemu ramowego ochrony danych UE-USA można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Handlowego Stanów Zjednoczonych.

   Jeśli udostępniamy dane osobowe partnerom związanym z określonymi osobami trzecimi, w tym partnerom marketingowym i reklamowym, również te informacje obejmują Twoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz inne informacje, które umożliwiają partnerom:

   • zapewniają pomoc w korzystaniu z naszych produktów i usług,
   • kontaktują się z Tobą z ofertami, usługami i produktami, które mogą Cię zainteresować,
   • dbają o Państwa produkty lub usługi.
   • Jeżeli zgodnie z przepisami o ochronie prywatności wymagana jest Twoja wstępna zgoda na takie udostępnienie informacji, udostępniamy informacje tylko za Twoją zgodą. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że nie udzielimy zgody, jeśli prośba o usługę przychodzi za pośrednictwem narzędzia, którego dokładne miejsce pochodzenia jest ukryte, na przykład za pośrednictwem wirtualnej sieci prywatnej, ponieważ nie możemy zidentyfikować statusu prawnego tego narzędzia.
   Ponadto naszym partnerom nie wolno bez uprzedzenia wykorzystywać danych kontaktowych do innych celów niż wyżej wymienione. Nie będziemy przekazywać naszym partnerom danych kart kredytowych.

   W przypadku, gdy zbieramy od Państwa dane związane z ofertą przedstawioną wspólnie przez nas i partnera, poinformujemy Państwa o tym, kto zbiera te dane i czyje przepisy o ochronie danych osobowych będą obowiązywać w przypadku Państwa danych.

   Może się zdarzyć, że zawrzemy umowę ze starannie wybranym partnerem trzecim w celu świadczenia dla nas usług (takich jak obsługa klienta, wykrywanie i zapobieganie oszustwom lub dostęp do narzędzia reklamowego oraz świadczenie usług w zakresie technologii informacyjnej i przechowywania danych) lub w celu pomocy w naszej własnej działalności marketingowej i reklamowej (w tym usługi w zakresie informacji analitycznej i optymalizacji wyszukiwania). Tego rodzaju wzorcowe umowy zabraniają nam wykorzystywania Państwa danych osobowych do celów wykraczających poza pierwotny cel, dla którego zostały one udostępnione. Jeśli kupisz produkt lub usługę od osoby trzeciej za pośrednictwem jednej z naszych marek, przekazujemy Twoje dane osobowe takiej osobie trzeciej, aby mogła zrealizować zamówienie.

   Nie udostępniamy danych osobowych osobom trzecim, w tym mediom, obserwatorom przemysłowym, partnerom marketingowym i reklamowym, sprzedawcom, klientom, potencjalnym klientom lub partnerom. Na przykład prezentujemy nasze trendy wyszukiwania na urządzeniach mobilnych, opłatę za otwarcie wiadomości e-mail, najlepsze praktyki branży i kampanii lub liczbę użytkowników, którzy odwiedzili nasze strony internetowe lub którzy kliknęli na naszą stronę internetową i ocenili nasze produkty i usługi.   ROZDZIAŁ IX

   INFORMOWANIE O PRAWACH OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

   Osoby, których dane dotyczą, mają prawo żądać informacji o przetwarzaniu danych osobowych, mogą żądać sprostowania swoich danych osobowych oraz - z wyjątkiem obowiązkowego przetwarzania danych - usunięcia, wycofania danych, mogą skorzystać z prawa do przenoszenia danych oraz prawa do wniesienia sprzeciwu w sposób określony przy rejestracji danych oraz pod wskazanymi powyżej danymi kontaktowymi Przetwarzającego dane.

   Prawo do informacji

   Przetwarzający dane podejmuje niezbędne działania w celu zapewnienia wszystkich istotnych informacji określonych w art. 13 i 14 GDPR dotyczących przetwarzania danych osobowych dla osób, których dane dotyczą, oraz zgodnie z art. 15-22 i 34 w jasny, krótki, zrozumiały i łatwo dostępny sposób.

   Prawo dostępu: Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do uzyskania od Przetwarzającego dane informacji zwrotnych dotyczących tego, czy zarządzanie ich danymi osobowymi jest w toku, a jeśli takie przetwarzanie danych jest w toku, mają prawo do uzyskania swobodnego dostępu do danych i fragmentów informacji:

   • cele przetwarzania danych;
   • kategorie danych osobowych, których to dotyczy;
   • adresatów i kategorii adresatów, którzy zostali poinformowani o danych osobowych lub którym dane zostaną udostępnione, w tym w szczególności adresatów z państw trzecich i organizacji międzynarodowych
   • planowany okres przechowywania danych osobowych;
   • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu;
   • prawo do składania odwołań i roszczeń do organu nadzorczego;
   • informacje dotyczące zasobów danych;
   • faktu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym tworzenia profili i zastosowanej logiki oraz zrozumiałych informacji na ten temat, a także przewidywanych konsekwencji dla osób, których dane dotyczą.
   Przetwarzający dane udzieli niezbędnych informacji w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

   Prawo do korekty danych: Osoby, których dane dotyczą, mają prawo zażądać korekty nieprawidłowych danych osobowych przetwarzanych przez Przetwarzającego dane, które ich dotyczą, dotyczy to również danych, w których brakuje niektórych informacji. W profilu użytkownika, zakupach i w przypadku niektórych zapisanych danych zarejestrowane osoby mogą również samodzielnie dokonać natychmiastowo wymaganych zmian.

   Prawo do usunięcia danych: Osoby, których dane dotyczą, mają prawo zażądać natychmiastowego usunięcia swoich danych osobowych w następujących przypadkach:

   • dane osobowe, które zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone, nie są już potrzebne;
   • osoby, których dane dotyczą, wycofują zgodę na przetwarzanie danych, nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
   • osoby, których dane dotyczą, wnoszą sprzeciw wobec przetwarzania danych, nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych;
   • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   • zgodnie z przepisami Unii Europejskiej lub przepisami krajowymi dane osobowe dotyczące podmiotu danych muszą zostać usunięte;
   • dane osobowe są zbierane, ponieważ oferowane są usługi związane z ICT.
   Usunięcie danych nie może być zainicjowane, jeśli wymagane jest przetwarzanie danych:

   • w celu praktykowania praw związanych z wolnością słowa i praw związanych z informacją;
   • w celu przestrzegania przepisów unijnych lub krajowych, które przewidują zarządzanie prawami osobowymi w odniesieniu do podmiotu przetwarzającego dane, lub w celu wypełnienia obowiązku w ramach wykonywania uprawnień publicznych;
   • w przypadkach związanych ze zdrowiem publicznym, archiwizacją, badaniami naukowymi i historycznymi, dla celów statystycznych lub dla celów pożytku publicznego;
   • lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych
   Prawo do ograniczenia i wycofania przetwarzania danych: Na żądanie osób, których dane dotyczą, Przetwarzający dane ogranicza przetwarzanie danych, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje dokładność danych osobowych, w tym przypadku ograniczenie dotyczy jedynie okresu umożliwiającego sprawdzenie poprawności danych osobowych
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem i osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
   • przetwarzający dane nie potrzebuje już danych do przetwarzania danych, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych; w tym przypadku ograniczenie dotyczy okresu, do czasu rozstrzygnięcia, czy uzasadnione powody podmiotu przetwarzającego dane mają pierwszeństwo przed uzasadnionymi powodami osoby, której dane dotyczą.
   W przypadku, gdy przetwarzanie danych podlega ograniczeniom, z wyjątkiem przechowywania dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie za wstępną zgodą i aprobatą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub w celu obrony praw innych osób fizycznych lub prawnych, lub dla dobra publicznego i interesu Unii Europejskiej lub któregokolwiek z państw członkowskich.

   Prawo do przenoszenia danych: Osoby, których dane dotyczą, są uprawnione do otrzymania wydrukowanego, wyczerpująco wykorzystanego, czytelnego, napisanego na maszynie dokumentu określającego ich prawa, które przekazały podmiotowi przetwarzającemu dane, oraz do przekazania tych danych innemu podmiotowi przetwarzającemu dane.

   Prawo do sprzeciwu: Osoby, których dane dotyczą, są uprawnione do wniesienia sprzeciwu wobec publicznego wykorzystania ich danych osobowych z jakiegokolwiek powodu lub wobec przetwarzania danych wymaganego dla zadania realizowanego w ramach wykonywania uprawnień publicznych przekazanych podmiotowi przetwarzającemu dane lub wobec przetwarzania danych wymaganego dla zatwierdzenia uzasadnionych interesów podmiotu przetwarzającego dane lub osoby trzeciej, w tym tworzenia profili w oparciu o wyżej wymienione przepisy.

   W przypadku sprzeciwu przetwarzający dane nie jest upoważniony do dalszego przetwarzania danych, z wyjątkiem sytuacji, w których ważne uzasadnione podstawy usprawiedliwiają ich dalsze wykorzystanie, które mają pierwszeństwo przed interesami, prawami i wolnością osoby zainteresowanej lub które są związane z ustanowieniem, wykonywaniem lub obroną roszczeń prawnych.

   Sprzeciw w przypadku marketingu bezpośredniego: W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w tych celach, w tym wobec tworzenia profilu, jeżeli jest to związane z marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, dane osobowe nie mogą być już przetwarzane w tym celu.

   Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym tworzenie profilu: Mają Państwo prawo do wyboru uchylenia się od zakresu decyzji, które opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych - w tym również tworzenia profili - które miałyby dla Państwa prawny lub jakikolwiek istotny wpływ.

   Poprzedni rozdział nie może być stosowany w przypadku, gdy:

   • decyzja jest konieczna do zawarcia lub realizacji umowy między Państwem a podmiotem przetwarzającym dane;
   • podjęcie decyzji jest możliwe dzięki przepisom Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, które określają również środki broniące Państwa prawnie uzasadnionych interesów, praw i wolności; lub przyczyniły się do tego.
   Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

   1. Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub pozasądowych środków odwoławczych, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do skutecznego sądowego środka odwoławczego do właściwego organu nadzorczego - zwłaszcza w państwie członkowskim, w którym osoby, których dane dotyczą, mają miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub w którym miało miejsce domniemane naruszenie - w przypadku, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych narusza rozporządzenie.
   2. Organ nadzorczy, w którym złożono skargę, jest zobowiązany do poinformowania klienta o przebiegu postępowania związanego ze skargą i jego wyniku, w tym o tym, że zgodnie z art. 78 Rozporządzenia klient jest uprawniony do skorzystania ze środków ochrony prawnej. (art. 77 Rozporządzenia)
   Prawo do skutecznej kontroli sądowej w organie nadzoru

   1. Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej każda osoba fizyczna lub prawna ma prawo do skutecznego sądowego środka ochrony prawnej od wiążącej decyzji podjętej przez organ nadzorczy.
   2. Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej, każdy podmiot danych ma prawo do skutecznego sądowego środka ochrony prawnej, jeżeli organ nadzorczy właściwy zgodnie z art. 55 i 56 nie rozpatruje skargi złożonej na mocy art. 77 lub jeżeli podmiot danych nie jest informowany o przebiegu procedury lub jej wynikach.
   3. Postępowanie przeciwko organowi nadzorczemu powinno być wszczęte przed sądami państwa członkowskiego, w którym organ nadzorczy ma siedzibę.
   4. W przypadku wszczęcia postępowania przeciwko decyzji organu nadzorczego, która została poprzedzona opinią lub decyzją Rady w ramach mechanizmu zgodności, organ nadzorczy przekazuje tę opinię lub decyzję do sądu. (art. 78 rozporządzenia)
   Skuteczny sądowy środek ochrony prawnej przeciwko administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu dane

   1. Bez uszczerbku dla dostępnych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej - w tym prawa do złożenia skargi w organie nadzorczym na mocy art. 77 - każda osoba fizyczna lub prawna ma prawo do skutecznego sądowego środka ochrony prawnej, jeżeli uważa, że jej prawa zostały naruszone z powodu niewłaściwego przetwarzania jej danych osobowych na mocy niniejszego rozporządzenia.
   2. Postępowanie przeciwko administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu jest wszczynane przed sądami państwa członkowskiego, w którym administrator lub podmiot przetwarzający ma siedzibę. Ewentualnie takie postępowanie może zostać wszczęte przed sądami państwa członkowskiego, w którym podmiot danych ma miejsce zwykłego pobytu, chyba że administrator lub podmiot przetwarzający jest organem publicznym państwa członkowskiego działającym w ramach wykonywania swoich uprawnień publicznych. (art. 79 rozporządzenia)
   Zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych

   Gdy naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko dla praw i wolności osób fizycznych, administrator bez zbędnej zwłoki informuje o naruszeniu ochrony danych osobowych podmiot danych.

   ROZDZIAŁ X

   ZŁOŻENIE WNIOSKU PRZEZ OSOBĘ, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, ŚRODKI PODJĘTE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH

   1. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o działaniach podjętych w wyniku wniosku o wykonanie jej praw bez uzasadnionej zwłoki, ale najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku.
   2. W razie potrzeby okres ten może zostać przedłużony o dwa kolejne miesiące, z uwzględnieniem złożoności i liczby wniosków. Administrator informuje podmiot danych o każdym takim przedłużeniu w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku, podając przyczyny opóźnienia.
   3. Jeżeli podmiot danych składa wniosek za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informacje udzielane są w miarę możliwości drogą elektroniczną, chyba że podmiot danych zażąda inaczej.
   4. Jeżeli Administrator nie podejmie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, niezwłocznie, a najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania, informuje osobę, której dane dotyczą, o przyczynach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego i skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej.
   5. Przetwarzający dane zapewnia informacje zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia oraz komunikację dotyczącą praw osoby, której dane dotyczą (art. 15-22 i 34 Rozporządzenia) i działania nieodpłatnie. W przypadku gdy żądanie osoby, której dane dotyczą, jest ewidentnie nieuzasadnione lub - w szczególności ze względu na ich powtarzalny charakter - przesadzone, w odniesieniu do kosztów administracyjnych związanych z żądanymi informacjami lub podjętym działaniem Przetwarzający dane może odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
   6. W przypadku gdy Administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej zgłaszającej żądanie, może zażądać dostarczenia dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.
   7. Odmawiamy spełnienia żądania w przypadku, gdy wykażemy, że przetwarzanie danych jest uzasadnione ważnymi prawnie podstawami, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub są związane z przedstawieniem, wykonywaniem lub obroną roszczeń prawnych.
   8. W przypadku, gdy nie zgadza się Pani/Pan z naszą decyzją lub gdy nie dotrzymamy terminu, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprawy do sądu w terminie 30 dni od przekazania decyzji lub ostatniego dnia terminu.

   ROZDZIAŁ XI

   INNE DYSPOZYCJE I INFORMACJE

   1. Postępowanie egzekucyjne
   Fakt, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, musi udowodnić administrator danych. Legalność przekazania danych musi udowodnić odbierający dane. Sąd jest odpowiedzialny za podjęcie decyzji po zakończeniu postępowania. Postępowanie sądowe - na podstawie wyboru osoby, której dane dotyczą - może być wniesione do sądu właściwego według miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu osoby, której dane dotyczą.

   2. Zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych

   Gdy naruszenie danych osobowych może spowodować wysokie ryzyko dla praw i wolności osób fizycznych, administrator bez zbędnej zwłoki informuje o naruszeniu danych osobowych podmiot danych.

   Osoba, której dane dotyczą, nie musi być informowana, jeśli spełniony jest którykolwiek z następujących warunków:

   • administrator wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony oraz środki te zostały zastosowane do danych osobowych, których dotyczyło naruszenie ochrony danych osobowych, w szczególności takie, które sprawiają, że dane osobowe są nieczytelne dla osoby nieupoważnionej do dostępu do nich, jak szyfrowanie
   • administrator podjął po incydencie kolejne środki, które zapewniają, że wysokie ryzyko dla praw i wolności osób, których dane dotyczą, prawdopodobnie już się nie zmaterializuje;
   • uzyskanie informacji wymagałoby nieproporcjonalnego wysiłku. W takich przypadkach należy poinformować zainteresowane podmioty danych w drodze opublikowanych informacji lub podjąć podobne środki w celu zapewnienia zainteresowanych stron w równie skuteczny sposób.
   W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych administrator bez zbędnej zwłoki, a jeśli to możliwe, nie później niż w ciągu 72 godzin od powzięcia wiadomości o naruszeniu ochrony danych osobowych, zgłasza je organowi nadzorczemu właściwemu zgodnie z art. 55, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie ochrony danych osobowych skutkowało ryzykiem dla praw i wolności osób fizycznych. Jeśli zgłoszenie do organu nadzorczego nie zostanie dokonane w ciągu 72 godzin, należy podać przyczyny opóźnienia.

   3. Odszkodowanie i opłaty za skargę

   Jeżeli administrator danych wyrządzi szkodę przez niezgodne z prawem przetwarzanie danych dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub przez naruszenie przepisów o bezpieczeństwie danych, jest on zobowiązany do naprawienia tego naruszenia. Jeżeli administrator danych wyrządzi szkodę przez niezgodne z prawem przetwarzanie danych związanych z osobą, której dane dotyczą, lub przez naruszenie praw obywatelskich osoby, której dane dotyczą, osobie tej przysługuje od administratora danych opłata za zażalenie.

   Nie musisz wyrównywać szkody i opłaty za zażalenie, jeśli szkoda spowodowana naruszeniem praw ob